slovensky | english

Ako na to
Ultrasonografia prsníkov 1/3
(02/16/09)

I. ÚVOD,  DEFINÍCIA A CIELE

Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov pomocou moderných sond s vysokým rozlíšením je v súčasnosti považované za nevyhnutnú súčasť kompletného vyšetrenia prsníkov, prostriedok k zvýšeniu senzitivity a špecificity mamografického vyšetrenia. Je to najvýznamnejšia doplnková metóda mamografie prinášajúca ďalšie klinicky relevantné informácie pri diferencovaní lézií zistených mamograficky, zvlášť u mamograficky denzných, neprehľadných prsníkov. 

Cieľom tejto smernice je zjednotiť a štandardizovať vykonávanie ultrasonografia prsníkov pomocou primeranej techniky na vhodných usg prístrojoch. 


II. INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE  
Indikácie: 

1. Indikácie pre ultrasonografické vyšetrenia prsníkov u symptomatických žien: 

- identifikovanie a charakterizovanie palpovateľných i nepalpovateľných abnormalít so zvláštnym zreteľom na   
    diferencovanie medzi cystickými a solídnymi léziami; 
- ďalšie diferencovanie nálezov klinického a mamografického vyšetrenia; 
- úvodná zobrazovacia metóda k vyšetreniu klinických nálezov na prsníkoch u žien pod 30 rokov veku, u žien v  gravidite a počas laktácie; 
- punkcia a lokalizácia lézia, ak ide o ultrasonograficky identifikovateľnú léziu (pozri smernicu pre invazívnu rdg  diagnostiku ochorení prsnej žľazy), vzhľadom na radiačnú záťaž je potrebné uprednostniť ultrasonografické   navedenie; 
- peroperačná kontrola odstránenia ložísk; 
- doplnkové kontrolné vyšetrenie pooperačných zmien a zmien po RAT; 
- doplnkové vyšetrenie pri sledovaní hormonálnych zmien v prsníkoch; 
- riešenie problémov spojených s prsníkovými implantátmi. 


2. Indikácia pre ultrasonografické vyšetrenia prsníkov u asymptomatických žien: 

- vek 25 až 45 rokov u každej ženy, s opakovaním každý rok v súlade so znením Odborného usmernenia MZ SR č. SZS-5591-96 ; 
- Podľa stanoviska výboru SRS z 30.4.1997 k Odbornému usmerneniu MZ SR č. SZS-5591-96 skríningové vyšetrenie prsníkov pomocou ultrasonografického vyšetrenia nie je indikované. 


KONTRAINDIKÁCIE A OBMEDZENIA: 

1. Absolútna kontraindikácia neexistuje. 
2. Relatívnou kontraindikáciou je: 

    - technicky nevyhovujúci ultrasonografický prístroj; 
    - skríningové vyšetrenie ; 
    - nevyškolený personál. 
3. Obmedzenie presnosti ultrasonografického vyšetrenia prsníkov u voluminóznych a tukovo involučných prsníkov. 
4. Ultrasonografické vyšetrenie môže zlyhať pri diferencovaní medzi solídnou a cystickou léziou, zvlášť pri  diferencovaní drobných a hlbšie uložených lézií.

III. KVALIFIKÁCIA A ZODPOVEDNOSŤ PERSONÁLU 

Predpokladom pre vykonávanie kvalitných ultrasonografických vyšetrení je : 

- dôkladná znalosť anatómie, fyziológie a patológie zmien prsníkov; 
- dôkladné vedomosti o diferenciálnej diagnostike benígnych a malígnych zmien; 
- dokonalé oboznámenie s ultrasonografickou diagnostikou; 
- vyškolenie v oblasti rtg mamodiagnostiky; 
- základné vedomosti o intervenčných zákrokoch pod kontrolou ultrasonografie; 
- psychologické znalosti prístupu k pacientom; 
- raz za dva roky absolvovanie odborného seminára k zvýšeniu odborných vedomostí. 

Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov vyžaduje skúsenosti v interpretácii vyšetrení a preto IBUS (International Breast Ultrasound School) doporučuje pre dosiahnutie dostatočných skúseností a schopnosti vykonávať kvalitné usg vyšetrenia: 

- vykonanie minimálne 500 ultrasonografických vyšetrení, u ktorých je v najmenej 300 prípadoch dostupná   
  cytologická alebo histologická verifikácia a 
- vykonanie najmenej 50 intervenčných zákrokov s primeraným sledovaním pacientky


Spracovali: Dr. Andrej Repovský a Dr. Jana Slobodníková, CSc.


Uvedené informácie predstavujú duševné vlastníctvo Slovenskej rádiologickej spoločnosti a je zakázané ich publikovat bez súhlasu autora.